Inventaris boedel 1897 H.van Heerde / J.M. van Smirren

Inventaris der huwelijksgemeenschap bestaan hebbende tussen H. van Heerde Ezn. en wijlen zijn echtgenote J.M. van Smirren en der nalatenschap van laatstgenoemde, 21 juli 1897.

Heden, 21 juli 1897 's avonds 5 uur heb ik M.J. van Krieken, notaris te Stad Vollenhove, in tegenwoordigheid van Theodoor van der Veen, logementhouder te Ambt Vollenhove en Gerrit Zwier, notarisklerk wonende te Ambt Vollenhove als getuigen, ten verzoeke en in tegenwoordigheid van: 

  1. Hendrik van Heerde, smid wonende te Ambt Vollenhove in algehele gemeenschap van goederen gehuwd geweest zijnde met, en thans weduwnaar van Johanna Maria van Smirren, in die betrekking en nog als vader en voogd over zijne beide minderjarige kinderen genaamd Reinsje en Derkje van Heerde, 
  2. Annigje van Heerde, zonder beroep, wonende te Ambt Vollenhove, 
  3. en Egbert van Heerde, smidsknecht, mede aldaar wonende, 

welke gemelde minderjarige Reinsje en Derkje van Heerde met genoemde Annigje en Egbert van Heerde thans zijn de enige kinderen gesproten uit het huwelijk van de eerste comparant en zijn op 1 mei dit jaar overleden echtgenote Johanna Maria van Smirren en aangezien laatstgemelde is overleden zonder over haar nalatenschap te hebben beschikt, mitsdien haar enige erfgenamen volgens de wet, 

4. en Theunis Spit Evertszoon, timmerman, wonende te Stad Vollenhove, in zijn betrekking van toeziend voogd over gemelde minderjarigen Reinsje en Derkje van Heerde.

Wij bevonden ten woonhuize van de sub 1 genoemde comparant, staande in de gemeente Ambt Vollenhove, om aldaar tot bewaring der rechten van al die daarbij belang zouden mogen hebben over te gaan tot de beschrijving van alles wat behoort of betrekking heeft op de gemeenschappelijke boedel omvattende de huwelijksgemeenschap bestaan hebbende tussen gemelde comparant Hendrik van Heerde en zijn overleden echtgenote en de daarin begrepen nalatenschap van laatstgemelde en zulks volgens aanwijzing en opgave van de sub 1 gemelde comparant als zijnde hij sedert het overlijden van zijn echtgenote in het bezit van de boedel gebleven en zodanig als die gemeenschappelijke boedel thans is samengesteld.

Zullen de waardering der roerende goederen daaraan onderworpen geschieden door de heer Lucas van Gulik, rentenier, wonende te Stad Vollenhove, alhier mede tegenwoordig, als deskundige, die daartoe door belanghebbenden is benoemd en als zodanig op 29 juni van dit jaar door de heer kantonrechter te Zwolle is beŽdigd.

En is alsnu tot de inventarisatie overgegaan als volgt:

- roerende goederen: meubelen of huisraad en verder tot inboedel behorende goederen, waaronder kleren, beddegoed, gewerkt goud en zilver, smidsgereedschappen, ijzer, winkelgoederen, enzovoort, zich bevindende ten woonhuize van den comparant Hendrik van Heerde gemeld,

- in de smederij: smidsgereedschappen met draaibank, slijpsteen, boormachine, enzovoort, door de deskundige tesamen gewaardeerd op f 200, kleine koopmansgoederen op f 15, een partij oud ijzer op f 10, ijzeren potten en staafijzer op f 100, stortplaten en bandijzer op f 12,

- in het binnenkamertje: drie bedden met toebehoren en ťen dito, samen f 150; een mahoniehouten linnenkastje op f 25, een bureau op f 10, een tafel met twee losse bladen op f 2.50, zes stoelen op f 6, een boekentafeltje met bijbel op f 5, enige vazen op een kastje op f 2, een lamp en een scheerdoos op f 2, een spiegel en vier schilderijtjes op f 2.50.

- in de achterkamer: een mahoniehouten linnenkastje op f 25, een tafel met twee losse bladen op f 2.50, acht stoelen op f 6, een klein geverfd kastje op f 3, een staartklok op f 8, een spiegel en drie schilderijen op f 2.50, vazen op een kastje op f 2, een theeblad met servies en tabakspot op f 3, een wekker met potten op de schoorsteenmantel samen f 3, een bijbel f 1, vier stoven op f 0.40, een karpet met kleine kleedjes op f 2, een servies op f 8, blaadjes enzovoort op f 3, glazen en karaffen op f 5, schalen en borden op f 7, mannenkleren op f 30, vrouwenkleren op f 30, linnengoed waaronder slopen en lakens samen f 40, een gouden ketting met slot f 35, een paar gouden bellen f 3.50, een zilveren knipje f 2.50, een zilveren pepermuntdoosje f 2, een zilveren horloge op f 3.50, enige boeken op f 8.

- in de keuken: een kookmachine op f 4, een kachel op f 2.50, nog een kachel op f 2.50, een kookpot op f 4, aardewerk op f 5, een petroleumtoestel op f 2, vier emmers en twee tobben f 4, een scheepslantaarn op f 1. - in het schuurtje of achterhuis: een geit f 5, zes kippen f 5, tuingereedschappen f 1.50, turf en steenkolen op f 6.

Bedragende vorenstaande omschreven en gewaardeerde goederen alzo tezamen f 820.40. De beschrijving der goederen aan waardering onderworpen hiermee afgelopen en de werkzaamheden van de deskundige mitsdien geŽindigd zijnde heeft hij alhier onmiddellijk na gedane voorlezing getekend en zich daarna verwijderd.

Waarna met de inventarisatie of beschrijving zonder de deskundige wordt voortgegaan als volgt:

- contante gelden: de comparant op- en aangever verklaart dat de contanten thans bedragen f 900, - effecten: drie inschrijvingen Nederlandse Werkelijke Schuld, rentende thans 3 procent in het jaar, verschijnende halfjaarlijks op 1 maart en 1 september, nummers 1302, 11854 en 15951 respectievelijk groot f 500, f 200 en f 100, met de daarbij behorende couponbladen.

- in te vorderen pretentiŽen:de comparant op- en aangever verklaart dat de boedel van diversen wegens boekschulden, voortspruitende uit het bedrijf van den sub een gemelden comparant, te vorderen heeft een bedrag van 813,48 gulden.

- onroerende goederen: dat tot dezen boedel behoren de navolgende onroerende goederen, alle gelegen in de gemeente Ambt-vollenhove en aldaar kadastraal bekend in sectie B nummers: 850 tuin groot 4,70 aren, 851 huis en erf groot 1,30 are, 852 huis en erf groot 0,89 are. De helft in een perceel bouwland aldaar voor de Rollecate, voor het geheel kadastraal bekend in sectie B nummer 590 voor het geheel groot 14,70 are.

- schulden en lasten: voortspruitende uit het beroep van den comaparant op- en aangever, wegens gedane leverantiŽen van ijzerwaren, steenkolen enzovoorts, als aan a. D. Stroink te Zwolle f 69,72 b. O. de Leeuw aldaar f 160,43 c. M. de Hes te Meppel f 109,26 d. Werle en zoon te Deventer f 50,64 e. J.R. Berentzen te HaselŁnne f 67.40, f. J.B. Wolters te Zwolle f 30,85.

Verdere schulden thans niet kunnende worden opgegeven, alhier vermeld voor - memorie -. Bedragende de schulden behalve de memoriepost alzoo tezamen f 488,30.

En zijn alsnog in den boedel gevonden de boeken en verdere papieren betrekkelijk de zaak van den comparant sub een gemeld, waarmede door mij notaris overeenkomstig de wet is gehandeld. En niets meer gevonden zijnde of bedacht kunnende worden om op dezen inventaris te beschrijven of te verklaren is deze hiermede afgelopen en door de comparanten voor deugdelijk verklaard.

Waarna de comparant Hendrik van Heerde, als aanwijzer en opgever in handen van mij notaris den eed heeft afgelegd, verklarende dat hij niets heeft verduisterd, noch gezien heeft noch weet dat iets verduisterd is van hetgeen tot de in deze beschreven gemeenschappelijken boedel en nalatenschap behoort, niettemin aannemende, om wanneer later iets daartoe betrekkelijk ter zijnen kennis mocht komen, daarvcan evenzeer opgave te zullen doen.

En zijn al de beschreven goederen, gerede gelden en het effect met toestemming van de toeziende voogd gebleven in het bezit en onder de bewaring van de op- en aangever, die zich daarmede belast heeft en aanneemt al hetzelve te zullen te voorschijn brengen en te verantwoorden, daar waar en aan wien dit zal blijken te behoren.

En na hiertoe gevaceerd te hebben tot des avonds negen uur is deze inventaris gesloten, welke in minuut is opgemaakt en ter voormelde plaats is verleden en door de comparanten, de in den hoofde dezer genoemde getuigen, welke met de verschenen personen aan mij notaris bekend zijn en mij notaris na voorlezing ondertekend.

H. van Heerde Ez, E. van Heerde Hz, A. van Heerde, T. Spit, T. van der Veen, G. Zwier, M.J. van Krieken notaris.