Boedelscheiding 1928 - Nalatenschap H. van Heerde - J.M. van Smirren

16-6-1928: Bewijs van eigendom voor de heer E. van Heerde te Vollenhove van een huis en erf en tuin aan de Voorpoort te Ambt Vollenhove kadaster sectie B nummers 1204 en 852 groot 3,24 are.

De ondergetekenden, 

  1. Egbert van Heerde, smid te Ambt Vollenhove 
  2. Jan Willem Dragt, wagenmaker te Stad Vollenhove als in gemeenschap van goederen gehuwd met mejuffrouw Reinsje van Heerde en als gemachtigde van de heer Harm Jan Nijkamp, hoofd der school, wonende te Sleen als in gemeenschap van goederen gehuwd met mejuffrouw Derkje van Heerde, 
  3. Jacob de Vries, schoenmaker te Stad Vollenhove in eigen naam en als gemachtigde van: a. Johanna de Vries, zonder beroep te Stad Vollenhove, b. Geertje de Vries, zonder beroep aldaar, c. Jan de Vries, schoenmaker te Kampen, d. Hendrik de Vries, timmerman te Zwartlsuis, e. Karel de Vries, schoenmaker te Coevorden, f. Hilligje de Vries, zonder beroep te Stad Vollenhove 
  4. Jurianna Martha Zandbergen, zonder beroep te Ambt Vollenhove, weduwe Hendrik van Heerde, laatstgenoemde voor zoveel nodig.

Verklaren te willen overgaan tot scheiding en deling van: een huis en erf te Ambt Vollenhove, kadastraal bekend in sectie B nummers 1204 en 852 groot 3,24 are, geschat op f 1100. Vooraf verklaren ondergetekenden dat voormeld vastgoed behoort tot de gemeenschap van goederen bestaand hebbende tussen nu wijlen de echtelieden Hendrik van Heerde en Johanna Maria van Smirren beiden hierna genoemd en tot de nalatenschap van die echtelieden,

Dat uit het huwelijk van genoemde echtelieden werden geboren vier kinderen zijnde Egbert, Reinsje, Derkje en nu wijlen Annigje van Heerde,

Dat Johanna Maria van Smirren voornoemd op de 1ste mei 1897 ab-intestato is overleden tot hare enige erfgenamen nalatende hare vier genoemde kinderen ieder voor 1/4 gedeelte,

Dat Hendrik van Heerde voornoemd op den 11de maart 1899 is hertrouwd met de ondergetekende Jurriana Martha Zandbergen in gemeenschap van winst en verlies blijkens acte van huwelijksvoorwaarden verleden voor nu wijlen notaris M.J. van Krieken te Vollenhove den 6 Maart 1899, welk huwelijk kinderloos is gebleven,

Dat vervolgens op .. October 1905 is overleden Hendrik van Heerde voornoemd tot zijne enige erfgenamen nalatende zijne hierboven genoemde vier kinderen ieder voor 1/4 gedeelte,

Dat bij acte van scheiding verleden voor notaris M.J. van Krieken te Vollenhove den 27 Januari 1906, bij uittreksel overgeschreven ten hypotheekkantore te Zwolle den 3 April 1906 in deel 77 nummer 32 is gescheiden en gedeeld de gemeenschap van goederen bestaan hebbende tussen nu wijlen de echtelieden Hendrik van Heerde en Johanna Maria van Smirren met uitzondering van het hierboven beschreven vastgoed, en de gemeenschap van winst en verlies bestaan hebbende tussen Hendrik van Heerde voornoemd en zijne tweede echtgenote mejuffrouw Jurriana Martha Zandbergen gemeld,

Dat toen alzo in genoemd vastgoed waren gerechtigd door erfopvolging bij versterf van hunne ouders de ondergetekende Egbert van Heerde, Reinsje van Heerde en Derkje van Heerde allen voornoemd ieder voor 1/4 gedeelte en nu wijlen Annigje van Heerde eveneens voor 1/4 gedeelte, 

Dat Annigje van Heerde voornoemd in gemeenschap van goederen is gehuwd geweest met Jacob de Vries voormeld en dat haar aandeel in voormeld vastgoed in die gemeenschap is gevallen en dat Annigje van Heerde dvoormeld op de 1ste december 1907 te stad vollenhpove ab-intestato is overleden tot enige erfgenamen nalaten de hare 6 kinderen geboren uit hare gemelde huwelijk zijnde Johanna, Geertje, Jan, Hendrik, Karel en Hilligje de Vries allen voornoemd ieder voor 1/6 gedeelte.

Als nu verklaren de ondergetekenden met onderling goedvinden toe te delen: aan de deelgenoot Egbert van Heerde voornoemd: het vastgoed hierboven omschreven voor de geschatte waarde van f 1100, en zulks onder de voorwaarde dat voormeld vastgoed dadelijk op den verkrijger overgaat, vrij van hypotheken, doch overigens met de lusten en lasten, vrijdommen en gerechtigdheden en heersende en lijdende erfdienstbaarheden zonder uitzondering en dat alle lasten en belastingen ten laste van de verkrijger komen vanaf 1 Januari 1928.

Tenslotte verklaren partijen het door de deelgenoot Egbert van Heerde wegens overbedeling verschuldigde onderhands te hebben verrekend en afgedaan,

Getekend 16 juni 1928.