Boedelscheiding 1956 (deels) m.b.t. Voorpoort 5 en smederij

Afschrift van een akte van scheiding, waarbij is toebedeeld aan Hendrik van Heerde een woonhuis aan de Voorpoort 5 met erf en tuin en daarachtergelegen smederij nabij de Doelestraat, deel uitmakende van perceel B 1727 groot 3.65 are, d.d. 14-8-1956.

Heden den veertienden Augustus negentienhonderd zes en vijftig verschenen voor mij Martinus Willem Reindersma, kandidaat-notaris wonende te Steenwijk; waarnemende het kantoor van Meester Jan Jacob Jelte van Kluyve, Notaris te Vollenhove, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen: 

I.     Froukje ook genaamd Vrouwkje van der Linde, zonder beroep, wonende te Vollenhove, Voorpoort 7, weduwe van Egbert van Heerde, ten deze volgens haar verklaring handelend: a voor zich b als gevolmachtigde van: 

  1. Jan van Dalen, landbouwer, wonende te Marknesse, Noordoostelijke Polder, Uiterdijkenweg, die deze volmacht verstrekte als in algehele gemeenschap van goederen gehuwd met Femmigje van Heerde. 
  2. Roelof van Heerde, onderwijzer, wonende te Noordwijk-Binnen. 
  3. Cornelis Corstiaan van Roon, smid, wonende te De Tinte bij Den Briel, die deze volmacht verstrekte als in algehele gemeenschap van goederen gehuwd met Johanna Maria van Heerde 
  4. Johannes van der Ziel, bakker, wonende te Eibergen, die deze volmacht verstrekte als in algehele gemeenschap van goederen gehuwd met Hendrikje van Heerde. 

van welke volmachten blijkt uit een onderhandse akte welke na vooraf door de comparante-lasthebster in tegenwoordigheid van mij waarnemend notaris en de getuigen voor echt te zijn erkend en ten blijke daarvan door hen allen met mij waarnemend notaris te zijn getekend aan deze minute is vastgehecht. 

II.    Hendrik van Heerde, smid, wonende te Vollenhove, Voorpoort 5.

De comparanten verklaarden te willen overgaan tot de scheiding en deling van: een woonhuis aan de Voorpoort 5 te Vollenhove, met erf en tuin en daarachter gelegen smederij nabij de Doelestraat, uitmakende het perceel kadastraal bekend gemeente Ambt-Vollenhove sectie B nummer 1727, groot drie are vijf en zestig centiare,alsmede een gedeelte van het perceel kadastraal bekend gemeente Ambt-Vollenhove sectie B nummer 1742, zijnde dit gehele perceel groot vijf are veertien centiare met uitzondering van een oostelijk ter plaatse kennelijk aangeduid gedeelte ter grootte van ongeveer twee are en een gedeelte groot zeventig centiare afkomstig uit oud nummer 848 ten name van Piet van der Veen, logementhouder te Vollenhove.

De comparanten gaven daartoe vooraf te kennen: 

dat gemeld te scheiden onroerend goed door wijlen Egbert van Heerde werd verkregen gedeeltelijk bij akte van scheiding zeven en twintig januari negentienhonderd zes voor notaris M.J.van Krieken destijds te Vollenhove verleden,bij uittreksel overgeschreven ten hypotheekkantore te Zwolle drie april daarna in deel 773 nummer 32, en gedeeltelijk bij onderhandse akte van transport houdende verklaring van ontvangst der koopsom, geregistreerd te Steenwijk twee en twintig december negentienhonderd vier en twintig, overgeschreven ten hypotheekkantore te Zwolle tien maart negentienhonderd vijf en twintig in deel 1024 nummer 38, 

dat genoemde Egbert van Heerde, die in algehele gemeenschap van goederen was gehuwd met genoemde Froukje van der Linde, beiden in eerste echt, is overleden op één October negentienhonderd zeven en dertig, zonder bij testament over zijn nalatenschap te hebben beschikt, als zijn enige erfgenamen volgens de wet achterlatende zijn genoemde echtgenote en de vijf uit zijn huwelijk met haar geboren kinderen voornoemde Hendrik, Femmigje, Roelof, Johanna Maria en Hendrikje van Heerde, ieder voor een/zesde gedeelte, dat mitsdien in het te scheiden onroerend goed gerechtigd zijn genoemde Froukje van der Linde voor zeven/twaalfde gedeelte en genoemde Hendrik-, Femmigje-, Roelof-, Johanna Maria- en Hendrikje van Heerde, ieder voor één/twaalfde gedeelte, 

dat als dag van scheiding wordt aangenomen de dag van het passeren dezer akte, vanaf welke dag de zakelijke lasten en belastingen van het te scheiden onroerend goed geheven wordende voor rekening van de verkrijger komen, dat zij gemeld onroerend goed in scheiding en deling willen brengen voor de door partijen in onderling overleg daaraan toegekende waarde van vier duizend gulden ( f 4000.-).

Toedeling:

Alsnu tot scheiding overgaande verklaarden de comparanten voormeld onroerend goed toe te delen aan de deelgenoot Hendrik van Heerde voor gemeld bedrag van vier duizend gulden (f 4000.-), zulks onder verplichting tot uitkering wegens overbedeling aan: 1. de deelgenote Froukje van der Linde zeven/twaalfde gedeelte van gemeld bedrag van vier duizend gulden of twee duizend driehonderd drie en dertig gulden drie en dertig cent (f 2333.33). 2. de deelgenoten Jan van Dalen, Roelof van Heerde, Cornelis Corstiaan van Roon en Johannes van der Ziel, ieder één/twaalfde gedeelte van gemeld bedrag van vier duizend gulden of driehonderd drie en dertig gulden drie en dertig cent (f 333.33) 

De comparanten verklaarden thans: dat zij hiermede tot hun volkomen genoegen voormeld onroerend goed hebben gescheiden en gedeeld; dat de deelgenoot Hendrik van Heerde het hem toegedeelte heeft ontvangen en dat de door hem te doene uitkeringen wegens overbedeling in contanten zijn voldaan, weshalve de deelgenoten elkander terzake de plaats gehad hebbende scheiding volledig kwiteren en dechargeren zonder enig voorbehoud; dat zij alle vrijwaring terzake deze scheiding uitsluiten; dat het gemelde onroerend goed op de verkrijger overgaat in de staat en toestand waarin het zich bevindt, met alle lusten en lasten, heersende en lijdende erfdienstbaarheden en in alle opzichten voetstoots; dat zij afstand doen van elk recht om op welke grond ook de vernietiging dezer scheiding' of de ontbinding daarvan krachtens de artikelen 1302 en 1303 van het Burgerlijk Wetboek te vorderen; dat zij voor de uitvoering dezer ook voor daden van gerechtelijke tenuitvoerlegging domicilie kiezen ten kantore van de bewaarder dezer minuut.

De comparanten zijn mij, waarnemend notaris, bekend. Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Vollenhove, op de datum als in het hoofd dezer vermeld in tegenwoordigheid van de heer Klaas Kwakman, kuilmaker en Mejuffrouw Geertje Driezen, kantoorbediende, beiden wonende te Vollenhove, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten,de getuigen en mij, waarnemend-notaris, ondertekend.

w.g. F.van Heerde-v.d. Linde. w.g. H.van Heerde. w.g. G.Driezen. w.g. K.Kwakman. w.g. M.W.Reindersma, waarn.nots.