Hinderwetvergunning 1969

De firma Van Heerde handelde ook in flessen butagas, zoals in de vestigingsvergunningen en de inschrijving in het handelsregister vermeld.

plattegrond smederij 1968 voor hinderwetvergunningOp 26-3-1968 schrijft de Gemeente Vollenhove (B&W): indien wij goed zijn ingelicht houdt u flessengas voor verkoop in voorraad. Hiervoor is evenwel een verginning ingevolge de Hinderwet vereist, welke U - voor zover wij kunnen nagaan - niet bezit. Wij geven u derhalve alsnog gelegenheid om zo'n vergunning aan te vragen. Voordat U een vergunning wordt verleend zal de opslagplaats aan nogal stringente voorwaarden moeten voldoen. Van deze voorwaarden kunt U ter gemeentesecretarie kennisnemen.

Kennelijk gebeurt er niets, want op 19-8-1968 volgt een aangetekende brief: bij deze herinneren wij U aan ons schrijven van 26 maart waarop door U onvoldoende is gereageerd, terwijl diverse personen reeds een vergunning hebben aangevraagd en gekregen. We geven u nog tot 3 september gelegenheid om een vergunningsaanvrage in te dienen. Mocht daarna blijken dat door u geen aanvrage is ingediend terwijl u nog gasflessen in opslag heeft, dan zal uw naam onverwijld worden doorgegeven aan de opsporingsambtenaren voor het opmaken van proces-verbaal. De bedreigde straf is maximaal: 3 maand hechtenis of een vervangende geldboete van drie duizend gulden.

achterkant smederij in 2002Op 2 september volgt dan de reactie: in antwoord op bovengenoemde brieven delen wij U mede dat wij in 1949 bij de verplaatsing van ons complete bedrijf van Voorpoort naar Doelenstraat vergunning voor de hinderwet hebben aangevraagd en verkregen. Daar wij sinds 1934 flessengas in opslag hebben is o.i. aan de gestelde voorwaarden betr. aanvraag voldaan, tenzij naderhand nieuwe bepalingen zijn gemaakt. Voor het laatste geval hebben wij wellicht een goede opslagplaats voorhanden n.l. het indertijd vereiste aparte hok voor opstelling van een acetyleenontwikkelaar, voorzien van explosiedak, stalen deur en betonnen wand, gelegen achter de werkplaats aan de Doelenstraat. Daar genoemde gasontwikkelaars niet meer gebruikt worden, zou deze ruimte wellicht aan de nu gestelde eisen betreffende flessengas voldoen, daar dit een van de werkplaats afgescheiden ruimte is. Wij verzoeken u, indien nodig, gezien het eerste gedeelte van deze brief, ons een vergunning als door u bedoeld te verstrekken.

achterkant smederij (oudste deel) in 2002Waarop per omgaande, 4-9-1968, als antwoord van de gemeente: naar aanleiding van uw vermeld schrijven zullen we gaarne even ter inzage ontvangen de daarin aangehaalde, aan de fa. van Heerde alhier, verleende hinderwetvergunning.

Hetgeen leidde tot de brief d.d. 7-9-1968 aan het college van B&W: in antwoord op uw schrijven delen wij u mede dat wij helaas de bedoelde vergunning niet ter inzage kunnen geven, daar wij deze niet terug kunnen vinden in recente stukken. We hebben aan het loket gevraagd naar een afschrift, maar ook daar kon men ons niet helpen, dan wellicht na uitgebreid speuren in het archief. Mocht het vinden zodanig belangrijk zijn dat het opweegt tegen uitgebreid zoeken in de oude spullen, dan willen wij dit wel doen, maar we nemen aan dat dit niet veel verschil zal maken i.v.m. gewijzigde voorschriften. Wij verzoeken u dus de in ons schrijven d.d. 2-9-1968 genoemde mogelijkheid te toetsen of anderszins een vergunning als door u bedoeld te verstrekken.

Op 25 september volgt dan het antwoord van B&W: u vermeldt dat uw Hinderwetvergunning niet gemakkelijk is te vinden. Dat klinkt aannemelijk, immers ze komt in ons archief niet voor, zo min als dat van de Arbeidsinspectie te deventer. Dit betreft dan met name uw vermeende vergunning van 1949. Een vergunning van 1934 is te Deventer evenmin te vinden. Wel n van 1927, doch die is totaal verouderd, als hebbende niet betrekking op uw bedrijf aan de Doelenstraat. Ge hebt dus een bedrijf in werking zonder de vereiste vergunning. Verwijzende naar artikel 28, lid 1 van de Hinderwet, waar het gaat om een stringente maatregel, hebben we - na overleg met de Arbeidsinspectie - besloten u in de gelegenheid te stellen alsnog vr 13 oktober a.s. een nieuwe volledige aanvrage in te dienen, voorzien van 4 goede tekeningen. Aanvraagformulieren zijn tegen betaling van f 1 ter gemeentesecretarie verkrijgbaar.

Vervolgens wordt dan toch maar een formulier gehaald op het gemeentehuis. Volgens aantekeningen van E. van Heerde bleek na contact met Shell Nederland, de leverancier van het flessengas, dat er naast de zo gekregen voorwaarden voor het bewaren van butaan- of propaanflessen (de firma verkocht beide!) buiten een gebouw andere voorwaarden waren voor bewaren binnen een gebouw (wat de firma deed). Blijkens de vinkjes wordt overal aan voldaan...

Uit mijn eigen herinneringen puttend zet ik toch een vraagteken bij punt 12, dat gaat over het stapelen: niet meer dan 2 lagen staand, of zes lagen liggend. Ik herinner me minstens 4 lagen staand, in de gouden jaren van vr het aardgas, maar die zijn in 1969 al weer enkele jaren voorbij.

Het formulier wordt ingevuld en ingeleverd op 30-9-1968, als adres nog steeds Voorpoort 1 noemend en als telefoonnummer 1393, dat van de werkplaats. Van de Arbeidsinspectie Deventer ontvangt men bericht op 23-10-1968, dat de Veiligheidswet 1934 van toepassing is op de inrichting aan de Doelestraat 12, zijnde een smederij en constructiebedrijf met 12 elektromotoren met samen 17,75 pk. Verder dat volgens de ontvangen bescheiden en ingewonnen nadere inlichtingen inderdaad wordt voldaan aan de voorschriften van 31-1-1953; en dat een afschrift hiervan naar de gemeente gaat.

Op 12 maart 1969 komt dan van de gemeente de hinderwetvergunning af voor het oprichten, in werking brengen en in werking houden van een smederij en constructiebedrijf en een opslagplaats voor butaan- en propaangasflessen aan de Doelenstraat 12 te Vollenhove. Er zitten wel wat voorwaarden bij, nl. de eerder vermelde voorwaarden voor bewaren van butaan of propaan in flessen buiten een gebouw, en enkele getypte voorwaarden ter voorkoming en bestrijding van hinder ten gevolge van contact en luchtgeluid: vier regels ten aanzien van de opstelling van de machines. Ook een kopie van het destijds ingevulde aanvraagformulier van 30-9-1968 maakt deel uit van de vergunning. Hierop staat als opgave van de werkzaamheden: smederijwerkzaamheden in brede zin, constructiewerk, carrosseriewerk, reparatie landbouwwerktuigen, verwarming CV etc., flessengashandel.

NB: opmerkelijk zijn steeds de verschillen in omschrijving van de activiteiten! Het lijkt vooral te maken te hebben met de beperkte ruimte op de standaardbrieven en formulieren, maar gemakzucht of zelfs pesterij van ambtenaren kan ook niet helemaal worden uitgesloten. Toch blijkt de verhuizing naar eerst de Doelenstraat en later ook naar het nieuwe pand aan de Voorpoort 1 erg slordig afgehandeld te zijn qua melding van de veranderingen bij de instanties.