Huwelijksvoorwaarden 1899 H. van Heerde en J.M. Zandbergen

voor Johannes van Krieken, notaris te Stad Vollenhove verschenen in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen: - Hendrik van Heerde, smid wonende te Ambt Vollenhove, weduwnaar met kinderen van Johanna Maria van Smirren, bruidegom - en Jurrianna Martha Zandbergen, meerderjarig en zonder beroep mede wonende te Ambt Vollenhove, bruid

Die verklaarden voornemend te zijn een huwelijk aan te gaan en ten opzichte daarvan te hebben vastgesteld de navolgende voorwaarden:

Ten slotte verklaarden de comparanten bruidegom en bruid tot nakoming dezer domicilie te kiezen ten kantore van de bewoner dezer minute. De comporanten en de getuigen zijn aan mij notaris bekend.

Waarvan acte, in minuut opgemnaakt, is verleden te Stad Vollenhove ten kantore van mij notaris, 6 maart 1899 in tegenwoordigheid van Teunis Jan Willemsen, gemeente-ontvanger, en Gerrit Zwier, notarisklerk, beiden wonende te Stad Vollenhove, als getuigen.

Na voorlezing hebben de comparanten, de getuigen en de notaris deze akte ondertekend.

Bijgeschreven: In de huwelijksvoorwaarden staat de aanbrengst omschreven als volgt door de comparant / bruidegom: zijn aandeel of de helft uit de gemeenschap van goederen bestaand hebbende ... hem (vrijwel onleesbaar) cfm boedelbeschrijvingvan 21 juli 1897, a. bruid: ... hooi, rogge, ... = f 1000 b. kleren etc. f 160 c. contant geld f 60