1964: Voorpoort 1

Winkel en woonhuizen in 2002Op 26-2-1963 passeert voor notaris Van Dam te Emmeloord de acte waarmee de ruil wordt bevestigd met horlogier / opticiën Klaas Winters van grond en huizen: de twee huizen Voorpoort 5 plus het huis Voorpoort 7, met de tuinen er achter tot aan de plek waar later door de gemeente een weg zal worden aangelegd (dus deel van percelen B 1727, B 1797 en B 1204) tegen huis en tuin Voorpoort 1, perceel A 1044. Dat huis en erf was in 1957 voor f 6000 door Winters gekocht van de erfgenamen van Jan Jochems Boes, overleden in 1949, die daar vroeger een café dreef, 'in het oude poorthuis'. Winters had een etalage in dit voormalige poorthuis.

De gemeenteraad van Vollenhove besluit op 22-4-1963 om in het belang van de volkshuisvesting, namelijk de sanering van het stedelijke deel van de gemeente, grond te ruilen. H. van Heerde levert 387 m2 met o.a. Voorpoort 1, en krijgt naast f 4725 de percelen A 783 en delen van A 1490/1491/1492, samen 430 m2. Het pand Voorpoort 1 wordt zo snel mogelijk afgebroken, en alle grond wordt bouwrijp door de gemeente opgeleverd. De overdrachtsacte dateert van 9-1-1964. In 1963, op 7 november, komt de goedkeuring los van de Hoofdingenieur-Directeur van de Volkshuisvesting en de Bouwnijverheid in de provincie Overijssel op basis van de Wederopbouwwet voor het voornemen om een dubbel woonhuis met winkel te bouwen aan de Voorpoort, voor f 90.000. De aanvraag was gedaan op 16-9-1963.

voorgevel 1964De overeenkomst tussen opdrachtgever en aannemer fa. Jac. Driezen te Vollenhove, op zegelpapier, voor het bouwen is getekend op 24-1-1964. Oplevering is vóór 15-8-1964, inclusief houten stellingen in het magazijn, maar exclusief de meeste materialen, loodgieters- en elektriciteistwerk en schilderswerk. Er wordt uitgegaan van fundering op betonbalken, dus geen heiwerk. Voor het timmer- en metselwerk en de (weinige) overige materialen wordt een prijs afgesproken van f 41750. Architect wordt Thaf van der Horst te Kampen, die op 23-1-1964 de bestektekeningen maakt (werkno. 777). Blijkbaar liggen de tekeningen al een jaar, want de tekening d.d. 13-3-1963 van het magazijn bij de smederij heeft als werknummer 778.

De overige benodigde grond, daar waar de wagenmakerij van J.B. Dragt op heeft gestaan, wordt op 27-2-1964 van de gemeente gekocht na een raadsbesluit op 4-2-1964. Het gaat om een deel van 145 m2 van het perceel A 884 dat in totaal 343 m2 groot is, voor f 2175. Blijkens de acte had buurman 'stekenbakker' Zwiers in 1946 bij de verkoop van de wagenmakerij aan Klaas Vis enkele voorwaarden bedongen, zoals een ruimte van 75 cm voor een krui- en voetpad, voor een doorgang naar enerzijds de Kerkstraat, en anderzijds vanuit de tuin naar de Doelenstraat. Die voorwaarden blijven gehandhaafd.

De wagenmakerij op Kerkstraat 91 en de woning van Zwiers op Kerkstraat 93 zijn afgebroken in januari 1964, evenals het oude poorthuis annex café Boes op Voorpoort 1 aan de andere kant van de Doelensteeg.

etalage winkel Van Heerde bij opening in 1964Op 25-3-1964 komt de bouwvergunning af, aangevraagd op 6-3-1964 voor het bouwen van een dubbel woonhuis met winkel, onder de voorwaarden dat de op tekening in rood aangegeven wijzigingen m.b.t. de stiepenfundering worden doorgevoerd, en statische berekeningen met tekeningen van de betonconstructies worden overlegd. Voor de bouwkosten, geraamd op f 90.000 worden f 250 leges gevraagd. De kavels, waarop gebouwd gaat worden, heten dan nog Kerkstraat sectie A, nrs. 785-1045-1490-1491, de voorgevel is 15 - 25 m van de as van de weg verwijderd.

In de zomer komt het pand al klaar, en vind ook de verhuizing plaats. Dat ging voor wat betreft het huisraad stukje bij beetje, o.a. lopend per wasteil vervoerd (kan ik me herinneren, want deed er aan mee). Op Voorpoort 1 komt Hendrik te wonen, en op Voorpoort 1a zoon Jan met zijn gezin.

De opening van de winkel op 11 september 1964 zal een feestelijke aangelegenheid worden. De officiële uitnodigingskaart:

Vrijdag 11 september a.s. hopen wij ons nieuwe winkelpand

VOORPOORT 1

in gebruik te nemen.

De Edelachtbare Heer Mr. J. G. Krol, burgemeester van Vollenhove zal de opening verrichten te 8.00 uur nam. Het is ons een groot genoegen u hierbij uit te nodigen.

Ontvangstadres: Hotel v. d. Veen

Fa. H. VAN HEERDE & ZONEN

Voorpoort 3 Vollenhove

Er werden verder bruine enveloppen verspreid met daarop de cryptische tekst schuin afgedrukt:

Vrijdag 11 september!

en als inhoud een flyer op geel papier, waarin van de opening en het nieuwe assortiment, nu ook met tuinartikelen, gewag werd gemaakt.

opening van de winkel in 1964Een belangrijke wens ging in vervulling: er was nu gelegenheid om allerlei kachels uit te stallen, een echte showroom. Dat deel nam ook zeker de helft van het vloeroppervlak in. Het welkomstgeschenk voor iedere koper, waarvan gewag werd gemaakt in de flyer, bestond uit een Sola flesopener. In menig Vollenhoofs gezin wordt die nog aangetroffen... Bij de opening zelf werd de sleutel gepresenteerd aan de burgemeester door de kleinzoon Henk van Heerde.

Na de opening was er een receptie, en er werd gedineerd bij Hotel Van der Veen, waar ook de burgemeester Krol bij aanwezig was. De krant (Sluziger) berichtte er op dinsdag 22 september 1964 op pagina 5 het volgende over: Het aanzien van Vollenhove is opnieuw verfraaid. Thans door het gereedkomen van de zaak van de firma Van Heerde, waarvan burgemeester mr. J. G. Krol onlangs de opening verrichtte. In het kader van de sanering zal in deze omgeving in de toekomst nog wel het één ander veranderen, waardoor de entree van Vollenhove tot een van de mooiste punten zal gaan behoren. Deze firma Van Heerde heeft hiervan al een gedeelte voor haar rekening genomen. (en plaatste er een foto van het pand bij).